AR-GE Birimi

Biz Ne Yaparız

Biz Ne Yaparız
a)AR-GE biriminin görev alanına giren konularda düzenlenen mahalli hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitim görevlisi olarak yer almak.
b) Öğretim yılı başında hazırlayacakları eğitim ve rehberlik planı doğrultusunda ilçe, okul ve kurumlara yerinde, rehberlik amaçlı eğitim vermek.
c) SGB, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Bakanlık merkez birimleri tarafından verilen AR-GE birimi görevleri kapsamındaki görevleri yürütmek.
ç) Süreli ve süresiz yayın, web sitesi, AR-GE bülteni ve el broşürü gibi materyallerin hazırlanmasında görev alarak, birim çalışmalarının kamuoyuyla paylaşılmasını sağlamak.
d) Çalışmalarını mevzuata uygun yürütmek; bilgi ve belgelerin rehberlik ve denetim birimlerinin denetimine ve Bakanlığın kontrolüne hazır hâlde düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak.
e) Görev alanlarıyla ilgili olarak üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışmak.
f) İl millî eğitim müdürlüğünün kurumsal kapasitesi ve kurum kültürünün geliştirilmesi amaçlı konferans, seminer, eğitim çalıştayları, yerel, ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak.
g) Görev alanıyla ilgili olarak; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde proje, seminer, konferans, çalıştay ve benzeri çalışmalara katılmak.

Araştırma, stratejik planlama ve kalite geliştirme ekibinin görevleri şunlardır:
a) İl millî eğitim müdürlüğünün stratejik planının hazırlanması ve uygulanması sürecini koordine etmek.
b) İlçe millî eğitim müdürlükleri ve okul/kurumların stratejik planlarının hazırlanmasına rehberlik etmek.
c) İl millî eğitim müdürlüğünün performans programını (eylem planı, yıllık plan) ve faaliyet raporunu hazırlamak.
ç) İl millî eğitim müdürlüğü stratejik planının uygulanmasını izlemek, değerlendirmek, raporlamak ve güncellemek.
d) Kurumun stratejik planı doğrultusunda kurumsal hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak ve projeler geliştirmek.
e) Bakanlık stratejik planı ve performans programının izlenmesini sağlayacak temel göstergeleri ve hedeflerini il düzeyinde izleyerek raporlamak.
f) İl millî eğitim müdürlüğünün iş süreçlerinin çıkarılması ve iyileştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
g) Millî eğitim müdürlükleri ile okul ve kurumlardan hizmet alan paydaşların memnuniyetini artıracak, vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik düzenlemeler için araştırmalar yapmak ve sonuçlarını ilgili birimlerle paylaşmak.
ğ) MEB Toplam Kalite Yönetimi Uygulama ve Ödül Yönergeleri gereğince toplam kalite yönetimi çalışmalarının eğitim kurumları tarafından yürütülmesi sırasında onlara rehberlik yapmak.
h) İlin eğitim araştırmaları ihtiyaç analizini yapmak, bu doğrultuda öncelikli konularda araştırma yapmak veya üniversiteler ile iş birliği içerisinde yapılmasını sağlamak ve sonuçlarını ilgili mercilere sunmak.
ı) Eğitim ve öğretimle ilgili ilin ihtiyaç duyduğu alanlarda konferans, seminer, sempozyum ve panel gibi toplantılar düzenlemek, toplantı sonuçlarına ait raporları ve tebliğleri il milli eğitim müdürlüğü web sitesinde yayınlamak.
i) İlde eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik projeler hazırlamak, yürütmek, sonuçlarını raporlamak ve kamuoyuyla paylaşmak.
j) İlin araştırma ihtiyacını karşılamak için araştırmacıları teşvik etmek, desteklemek ve araştırmacılar ile eğitim kurumları arasında koordinasyonu sağlamak.k) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim alanındaki gelişmeleri takip etmek, bu kapsamda yurt içi ve yurt dışında eğitim alanında araştırma geliştirme faaliyetleri yapan üniversiteler ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
l) Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarda yapılacak olan araştırma uygulama izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yürüten komisyona katılmak ve işlerin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak.

Projeler Ekibinin görevleri şunlardır:
a) İl millî eğitim müdürlüğünün kurumsal kapasitesini geliştirecek ulusal, uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde projeler hazırlamak, yürütmek ve sonuçlarını raporlamak.
b) İlçe milli eğitim müdürlükleri ile okul/kurumların, proje hazırlama, sunma ve yürütme kapasitesini geliştirmek üzere eğitim vermek ve teknik destek sağlamak.
c) Yerel, ulusal ve uluslararası hibe fonlarını, il düzeyinde eğitim kurumlarına tanıtmak ve bu bağlamda projeler hazırlanmasında eğitim kurumlarına teknik destek sağlamak, sonuçlarını izlemek ve raporlamak.
ç) AB sürecinde yapılacak uyum çalışmalarına il düzeyinde destek vermek.
d) İl düzeyindeki eğitim kurumlarında uygulanan projelerle ilgili veri toplamak ve raporlamak.

Biz

Back to Top